Kardinalnummer, ordinära nummer

Nummer

Numbers: Hur man säger- Fraktioner, decimaler, noll-, Talade beräkningar ...

Grundtal


0 noll 1 en 2 två 3 tre
4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju
8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva
12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 femton
16 sexton 17 sjutton 18 arton 19 nitton
20 tjugo 21 tjugoen 22 tjugotvå 30 trettio
40 fyrtio 50 femtio 60 sextio 70 sjuttio
80 åttio 90 nittio 100 ett hundra
101 ett hundra (en) en
102 ett hundra (och) två 1,000 ettusen
10,000 tio tusen 100,000 ett hundra tusen
1,000,000 en miljon 1,000,000,000 en miljard

Ordningstal

1st första 2nd andra 3rd tredje 4th fjärde 5th femte
6th sjätte 7th sjunde 8th åttonde 9th nionde 10th tionde
11th elfte 12th tolfte 13th trettonde 14th fjortonde
15e femtonde 16te sextonde 17th sjuttonde 18th artonde
19th nittonde 20th twentieth 21st tjugo första 22nd tjugo sekund
30th thirtieth 40th fortieth 50th femtionde 60th sextionde 70th seventieth
80th åttonde 90th nittionde 100th hundrade
101st ett hundra (och) första 102nd ett hundra (och) andra
1,000th tusen 10,000th tio tusen 100,000th ett hundra tusen
1,000,000th en miljonte 1,000,000,000th en miljardth

1, 3, 5, 7, etc udda tal
2, 4, 6, 8, etc jämnt antal

+ plus
- minus
x gånger
/ delat med
= lika med

1 en
2 två
3 tre
4 fyra
5 Eve
6 sex
7 sju
8 åtta
9 nio
10 tio
11 elva
12 tolv
13 tretton
14 fjorton
15 femton
16 sexton
17 sjutton
18 arton
19 nitton
20 tjugo
21 tjugo
22 tjugotvå
30 trettio
40 fyrtio
50 femtio
60 sextio
70 sjuttio
80 åttio
90 nittio
100 a / ett hundra
101 a / ett hundra en
140 a / ett hundra och fyrtio
200 tvåhundra inte två hundra
1,000 a / ett tusen
1,050 a / tusen och femtio
1,250 a / tusen tvåhundra femtio
2,000 två tusen
100,000 a / ett hundra tusen
1,000,000 en / en miljon
2,000,000 två miljoner inte två miljoner

I stort antal (över 999) skriver du ett komma (,) mellan tusentals och hundratals, t.ex. 11,000, och mellan miljoner och tusentals, t.ex. 3,000,000.